แนะนำบุคลากร

นายดลวัส  สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

กิจกรรมในชุมชน

ฉีดพ่นหมอกควัน พื้นที่หมู่ 7 บริเวณชุมชนวัดปากคลองกุ่ม ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
นายกเป็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปักหลักและวางกรวยยางจุดที่ถนนทรุดตัว
กองสาธารณสุขฯ ทต.ต้นคราม ร่วมกับบ้านลำบัว หมู่ 9 และอำเภอบางปลาม้า จัดโครงการธนาคารขยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
กองการศึกษา ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศพด.
ฉีดพ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่10 ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ฉีดพ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ 1 และหมู่10 ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคำร้องเรียน ม.6 ปุ๋ยหมักชีวภาพร้านหนึ่งดิน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

🐥 รู้จักนายก

นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม