นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม

กิจกรรมในชุมชน

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ฉีดพ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ 1 และหมู่10 ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคำร้องเรียน ม.6 ปุ๋ยหมักชีวภาพร้านหนึ่งดิน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
นายกเป็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจงานขุดลอกคลองวัดน้อย ม.2 บ้านสวนขิง และคลอง ม.8 ชุมชนบ้านหงส์
นายกเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมคุณพี่เฉลิม อำพันทอง ม.9 บ้านลำบัว
นายกเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องน้ำ ให้กับบ้านนางศรีไพร อัมพุต ม.11
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องเรียน ม.6 ปุ๋ยหมักชีวภาพส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง