วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นคราม จัดกิจกรรม “สวดมนต์พัฒนาจิต” ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นคราม เพื่อให้บุคลากรเกิดสมาธิ สติปัญญา มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจิดาภา เฉิดฉวีวรรณ ประธานชมรมอาสาพัฒนาคุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page