ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ยกฐานะสภาตำบลโคกครามเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกครามพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้รับการประกาศจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกครามพัฒนาเป็นเทศบาลตำบลโคกครามพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลโคกครามพัฒนาเป็นเทศบาลตำบลต้นคราม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page