นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นคราม

🔻 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการสาธารณูปโภค

1.1 จะดำเนินการปรับปรุง เส้นทางคมนาคม ถนนสายต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
1.2 จะดำเนินการปรับปรุงทางระบายน้ำควบคู่ไปกับถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
1.3 จะดำเนินการติดตั้งและขยายไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรวมทั้งผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว
1.4 พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อการบริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง
1.5  จะดำเนินการติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นระบบทันสมัยเพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6  จัดผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลต้นคราม เพื่อเป็นแนวทางการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของเทศบาลตำบลต้นคราม โดยพิจารณาจากแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนข้อจำกัดทางด้านกายภาพและพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

🔻 2. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ ถนน ทางเดินเท้า ตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้สัญจรผ่านไป-มา ให้เกิดความประทับใจ เพื่อเป้าหมายของการเป็น “เทศบาลตัวอย่าง”
2.2 ปรับปรุงการจัดเก็บและระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นคราม ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ และแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านในเขตเทศบาล เพื่อให้น้ำในแม่น้ำท่าจีนมีคุณภาพน้ำที่เป็นปกติตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ในแม่น้ำลำคลอง โดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองในเขตเทศบาล อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานและเป็นทางระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติดังกล่าวได้

                                                                                      

🔻 3. นโยบายด้านการศึกษา

3.1 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 พัฒนา ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เด็กเล็กในการเรียนรู้อย่างพอเพียง
3.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

🔻 4. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

4.1 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.2 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด และการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดหา เครื่องมือ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ เช่น จัดหารถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถกระเช้า รถกระบะ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการระงับ และป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนสาธารณภัยต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว ฉับพลัน กรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
4.5 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดเก็บสารสนเทศการสืบค้น แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับส่งข้อมูลสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4.6 เน้นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ ซึ่งได้ขยายตัวในวงกว้างทุกพื้นที่ จึงได้จัดโครงการ “เทศบาลสีขาวปลอดยาเสพติด” ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคลากรในเทศบาลตำบลต้นคราม ไม่ให้เข้าพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ อันจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นองค์กรที่ปลอดยาเสพติดและจะดำเนินมาตรการ โครงการประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) โครงการบำบัด  ผู้ติดยาเสพติด เพื่อรวมพลังประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีเป้าหมายการเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป

 

🔻 5. นโยบายด้านการสาธารณสุข

5.1 ส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่ารักษา รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็ง เช่น การตรวจสุขภาพประชาชนประจำปี
5.2 พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
5.3 รณรงค์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาล  ให้เป็นเมืองน่าอยู่
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ข่าวสารเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนผ่านทางเสียงตามสาย วารสารเทศบาล และสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุได้มีโอกาส เล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี
5.6 จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยชีวิต รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย รถฉุกเฉิน สำหรับช่วยเหลือประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉิน

 

🔻 6. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพเสริมของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
6.2 ส่งเสริมการจัดการตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นรายได้นอกเหนือจากรายได้ปกติ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.3 มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำ และการมีรายได้เสริมของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการมีรายได้และการสร้างงาน พึ่งตนเองได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น เช่น กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตลอดรองรับต่อไป
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมสร้างรายได้ ในการประกอบอาชีพและสวัสดิการให้แก่กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page