วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลต้นคราม (Vision)

               " การบริหารแบบธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน "


พันธกิจ (Mission)

 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร
 2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
 3. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 4. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
 5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
 10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 11. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
 12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 13. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
 14. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
 15. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 17. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
 18. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
 19. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
 20. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 21. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page