คณะผู้บริหาร


นายดำรงค์กิตติ์ บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม

นายเกษม สง่าแสง

รองนายกเทศมนตรี

 

นายวรพล พูลสมบัติ

รองนายกเทศมนตรี

นายชูชาติ บุญประจักษ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายไพฑูรย์ มณีอินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพร มณีอินทร์

ประธานสภาเทศบาล

นายถวิลศักดิ์ วงษ์ไพบูลย์

รองประธานสภาเทศบาล

นายสมเชฐ สุขมี

เลขานุการสภาเทศบาลตำบล

นายสินชัย กำเสียงใส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายดิเรก บุญช่วย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

จ.อ.ปราโมทย์ รอดมาลี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายทรงวุฒิ คุณกะมุติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาคร บุญประจักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสาลี่ เพ็งจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมานพ ปานอุทัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวสิรยา เสมอ่วม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายไพศาล อาจสุริยงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญฤทธิ์ จันทร์สำอางค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน