นางสาวพิมพ์พิชญา  งาเนียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางนภาภรณ์ เอมสมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา

 

                       

                                                   นางวันทนีย์ คงสมจิตต์                             นางวาสนา อินทขันตี
                                                         ครู คศ.1                                            ครู คศ.1

 

 

นางสาววิจิตรา ศุภผ่องศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

                                                              

                                 นางพรพรรณ พันธุ์ไชยา                นางสาวอันธิกา คาบสมุทร                 นางสาวพัชรี ช่วงวิเชียร
                                        ผู้ดูแลเด็ก                               ผู้ดูแลเด็ก                              ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นายทรงพล ศุภผ่องศรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page