นางสาวพัชมน พูลกำลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                 

                                             นางธมลณัฏฐ์ ห่วงสุวรรณ                                        นายวันเฉลิม นูมหันต์
                                            นักวิชาการเงินและบัญชี                                          นักวิชาการพัสดุ

 

                                 

                                            นางสาวสมหมาย เพ็งพุธ                                        นางสาวขวัญตา วงษ์ทองดี
                                         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ                                       เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางทัชชญา แก้วบางพลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

                                        

                                                 นางสาวรัชดาภรณ์ รักรุ่ง                                    นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟูลอย
                                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page