นายศักดิ์ชาย รอดภัย 
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                                            

                                                       นายกวี พงษ์เพ็ง                            นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์ 
                                                      นายช่างโยธา                                เจ้าพนักงานธุรการ            

 

   

     นางสาวปรางวลัย รูปสวยดี
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

                                                         

                       นายพงศธร  ประดับการ            นายสิทธิพร พรหมมาพันธุ์            นายไพรวัลย์ ปานอุทัย                  นายสายชล  ขยันดี
                            คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป 

 

                                                      

                           นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว                     นายวินิต ชุ่มชื่น                     นายชลิศศร วงษ์ทองดี                 นายธีรนาท ชารำ
                            คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป                          คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page