พ.จ.อ.ปราโมทย์  แก้วปานกัน
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                   

นางสาทนี ด้วงคำจันทร์                                         นายดำรัส อุ่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                     พนักงานขับรถยนต์

 

                                           

  นายบุญรอด  บุญมี                       นายวโรดม  นุชผุดผ่อง                       นายสุทัศน์  ศรีชาเนตร                    นายสานิตย์  หินลอย
คนงานทั่วไป                              คนงานทั่วไป                                  คนงานทั่วไป                             คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page