สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นคราม

นายสมพร มณีอินทร์

ประธานสภาเทศบาล

                              

นางสาวสิรยา เสมอ่วม                                  จ.อ.ปราโมทย์ รอดมาลี
   รองประธานสภาเทศบาล                                     เลขานุการสภาเทศบาลตำบล

                

                                             

 

นายสินชัย กำเสียงใส                           นายดิเรก บุญช่วย                             นายทรงวุฒิ คุณกะมุติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

                                               

นางสาคร บุญประจักษ์                             นายสาลี่ เพ็งจันทร์                              นายมานพ ปานอุทัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

นายไพศาล อาจสุริยงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page