นายดลวัส สังวาลเดช
ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม 

 

 

นางสาวคนึง อยู่สา
หัวหน้าสำนักปลัด

 
                                  

                                           นางสาวพิมพ์พิชญา งาเนียม                                 พ.จ.อ.ปราโมทย์ แก้วปานกัน
                                           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                     หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ

 
                                    
         นางนรินทร์พร จันทร์สุวรรณ            นาวสาวบุญญาพร บุญมาดี              นางขวัญเรือน กล่ำคุ้ม              นางสาวหนึ่งฤทัย กองคำ
            นักทรัพยากรบุคคล                      นักพัฒนาชุมชน                         นักพัฒนาชุมชน             นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

  

                                  
            นางสาวชนิกานต์ บริสุทธิ์                 นางสาวมนพร ชื่นชม                  นายพิษณุวัชร์ อยู่เปี่ยม                นางสาวภัทราวดี วงษา
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             นักจัดการงานทั่วไป                    เจ้าพนักงานธุรการ                   เจ้าพนักงานธุรการ      

 

                                                       

                                 นางชลิดา สุขมี                          นางสาวจิรัฐา ศรีขาว                    นางสาวฐิติมา  ประสาตร์ศิลป์
                    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

                                                                                           

นายจำลอง นวมพันธุ์                        นายวัลลพ คาบสมุทร 
  พนักงานขับรถยนต์                  พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

 

                                    

   นายพีรพัฒน์ บุตรดา                นางชิดชม  พระประกายแสง               นางจงรักษ์  พันธุ์แตง
พนักงานขับรถยนต์                            แม่บ้าน                                      แม่บ้าน

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page