นายดลวัส สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

 
 

นางสาวคนึง อยู่สา

หัวหน้าสำนักปลัด
 
                                  

      นางสาวพิมพ์พิชญา งาเนียม                               พ.จ.อ.ปราโมทย์ แก้วปานกัน

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                   หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

 
                                           
นางนรินทร์พร จันทร์สุวรรณ                    นาวสาวบุญญาพร บุญมาดี                     นางขวัญเรือน กล่ำคุ้ม
นักทรัพยากรบุคคลฯ                           นักพัฒนาชุมชนฯ                             นักพัฒนาชุมชนฯ

 

 
                                            
     นางสาวชนิกานต์ บริสุทธิ                   นางสาวมนพร ชื่นชม                  นายพิษณุวัชร์ อยู่เปี่ยม                   นางสาวภัทราวดี วงษา
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 นักจัดการงานทั่วไป                   เจ้าพนักงานธุรการ                      เจ้าพนักงานธุรการ      
 

 

                                           

     นางสาวณัฐพร เข็มหนู                             นางชลิดา สุขมี                                 นางสาวจิรัฐา ศรีขาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นายจำลอง นวมพันธุ์

พนักงานขับรถยนต์

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page